Wednesday, 13 February 2013

ఎడిటరు విలువలు ఎలా ఉండాలి!!? 

పత్రికా రంగం, ఎడిటర్లు, పాఠకులు దిగజారతారని పెద్దలు(విజ్ఞులు) నూటపాతిక సంవత్సరాల కిందటే ఊహించినట్లున్నారు. 1871లో మద్రాసు నగరం నుంచి ముద్రణ, ప్రచురణ "ఆంధ్ర భాషా సంజీవని" అనే మాస పత్రికలో ఎడిటర్లు, ఎదిటర్ సహాయకులు, పాఠకులు ఇలా ఉండాలని కొన్ని విలువలు సూచించారు కొక్కొండ వెంకటరత్నం పంతులు గారు. ఇప్పుడు "సంపాదకులు" తయారయ్యారుకానీ ఆదిలో అందరూ విలేఖకులే! అంటే ఎడిటర్లు అని అర్ధం. 

"..పండితుండును, సత్ప్రవర్తకుండును, జగద్వ్యాపార విజ్ఞుండు, స్థైర్యయుతుడు, ధైర్య సంపన్నుడు, ధని, యుచితజ్ఞుండు, శక్తి త్రయాధ్యుండు, సూక్తిచతురుడను పదంబులె బిరుదాభిదానంబులు, బిరుదాభరణములై లెలయు మిగుల.. ఈ విశేష మణుల్ భావింపబడునవలక్ష్ణములివే విలక్షణములు గాన నిటు నవ లక్షణ కలితుడైన వాడు నవరత్నహార సంభావనీయుడవు విలేఖకుడిటుగామి నేనే యొరుడు వానివలె గాక కుముఖుండయౌ నిజముగ.."

ఎడిటరుకు ఉండాల్సిన తొమ్మిది లక్షనాలు ఇవిట.శక్తిత్రయం కలిగియుండటం అందులో ఒకటి. సక్తి త్రయమంతే..ప్రభు భక్తి, మంత్ర శక్తి, ఉత్సాహం నిఘంటుకారులు ఇచ్చిన అర్ధం. ఇందులో ప్రభుభక్తి అంటే ప్రభుత్వం అండ దండలు అని గాక యాజమాన్య నిర్వాహణ సామర్ఠ్యం అని అర్ధం చేసుకోవాలి. మంత్ర శక్తి అంటే అలోచనా శక్తి, మేధస్సు అని అర్ధం చేసుకోవాలి. ఎడిటరుగా తన నైతిక బాధ్యత నిర్వర్తించాలంటే న్యాయంగా ఈ పై లక్షణాలు అవసరం..

ఎడిటోరియల్ విభాగంలో ఎడిటరు ఒక్కడే సమస్త పనులను సమర్ధంగా పనిచేయలేడు. సహాయం ఉంటేనే పత్రిక బాగా వస్తుంది. ఆ కాలంలో తక్కువ సహాయకారులు ఉండే వాళ్ళు.కొందరు కార్యాలయంలో ఉండి పని చేస్తే ఇంకొందరు బయటకు వెళ్ళి విషయ, వార్తా సమాచార సేకరణ చేసుకు వచ్చేవారు. అలాంటి సహాయకబృందం ఉండి, ఎడిటరు అలోచనా విధానాలకు అనుగుణంగా నదచుకుంటేనే పత్రిక విజయవంతం అవుతుందని చెప్పారు.[ఈ సమాచారం "ఆంధ్ర జాతి ఆక్షర సంపద- తెలుగు పత్రికలు" గ్రంధం నుంచి సేకరించినది]

ఆ విలువలను మంత కలిపే వ్యక్తులు ఇప్పుడు (ఎడిటర్లు) సంపాదకులుగా తయరై పాత్రికేయ వృత్తిని, పత్రిక విలువను కాల రాస్తున్నారు. ఈ కుహనా పాత్రికేయులను ఒక కంట కనిపెట్టాలి


ఎడిటర్.. .

తెలుగునాట ఎడిటర్ గా ఖ్యాతినొందిన నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు..ఆ ఎడిటర్ ఎలా ఉండాలో ఇలా చెప్పారు...

నీతి నియతిలేని నీచుని చేతిలో
పత్రికుండెనేని ప్రజకు చేటు:
హంత చేతి కత్తి గొంతులు కోయదా?
నవయుగాల బాట నార్ల మాట!

వర్తమాన జగతి పరివర్తనాలపై
స్వేచ్ఛతోడ వ్యాఖ్య సేయనట్టి
ఎడిటరెందుకోయి ఏటిలో గలపనా?
నవయుగాల బాట నార్ల మాట!

ఎడిటరైనవాడు ఏమైన వ్రాయును
ముల్లె యొకటె తనకు ముఖ్యమైన:
పడుపు వృత్తిలోన పట్టింపులుండునా?
నవయుగాల బాట నార్ల మాట!

పత్రికారచనౌ పడపు వృత్తిగమార్చు
వెధవకంటె పచ్చి వేశ్య మేలు:
తనువు నమ్ము వేశ్య, మనసును కాదురా..
నవయుగాల బాట నార్ల మాట!

No comments:

Post a Comment